Zamknij

Pliki cookie (ciasteczka):

Pliki cookie są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej HCV jestem świadom. Przechowują one informacje o Twoich preferencjach i inne informacje pomagające nam udoskonalić naszą stronę www. Żadna z tych informacji nie będzie służyć do zidentyfikowania Ciebie. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz jak kontrolować je za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej z przewodnika po plikach cookie.

Komitet Sterujący

Zarządzenie Nr 22/12
Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny
z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 6 statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, zwanego w dalszej części NIZP-PZH, zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Powołuje się Komitet Sterujący w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” zwany dalej „Komitetem”.
2. Komitet jest organem pomocniczym Dyrektora NIZP-PZH i jest powołany na okres realizacji Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”, zwanego w dalszej części „Projektem”.
§ 2.
Komitet jest zespołem zadaniowym, pełniącym funkcje opiniujące i nadzorcze na poziomie strategicznym Projektu, mającym na celu opracowanie założeń do „Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”.
§ 3.
1. W skład Komitetu wchodzą:
1) Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński – Przewodniczący Komitetu;
2) Przedstawiciele Ministra Zdrowia:
a) Marzena Drewniacka – Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
b) Ratowska Anna – Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
c) Łukasz Pera – Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:
a) Dr n. med. Elżbieta Puacz – Polska Federacja Pacjentów „Dialtransplant”;
b) Mirosława Malara – Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych;
4) Eksperci Zewnętrzni:
a) Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
b) Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota - Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej im. L. Rydygiera, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy;
5) Przedstawiciele Instytucji Realizującej oraz Instytucji Partnerskich:
a) Dr n. med. Magdalena Rosińska – Kierownik Projektu 1;
b) Mgr Janusz Sierosławski – Kierownik Projektu 2;
c) Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Madaliński – Kierownik Projektu 3;
d)
dr hab. n.med. Krzysztof Tomasiewicz – Kierownik projektu 4;
e) dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska – Kierownik Projektu 5;
f) Rafał Patoła – Kierownik Programu;
g) Izabela Kucharska – Departament Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń
i Chorób Zakaźnych u Ludzi – Główny Inspektorat Sanitarny.
2. Członków Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wskazuje imiennie Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora NIZP-PZH.
3. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 zostali wybrani w drodze otwartej rekrutacji.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 wykonują swoje funkcje osobiście.
5. W posiedzeniach Komitetu, w roli obserwatorów, mogą uczestniczyć m. in.: przedstawiciele SCO (strony szwajcarskiej), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) oraz Instytucji Pośredniczącej (Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia).
6. W posiedzeniach mogą również uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub jego Zastępcę, w tym na wniosek Ministra Zdrowia lub Dyrektora NIZP-PZH oraz przedstawiciele instytucji naukowych oraz organizacji i podmiotów realizujących lub współuczestniczących w realizacji Projektu.
7. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5 oraz w ust. 5 i 6 nie biorą udziału w głosowaniach.
8. Członkostwo w Komitecie wygasa:
1) Z chwilą utraty przez członka Komitetu pełnionej funkcji, z którą jest ono związane;
2) Na wniosek właściwego podmiotu, który go wyznaczył;
3) Z chwilą upływu okresu, na jaki został powołany.
§ 4.
1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
2. Na pierwszym posiedzeniu Przewodniczący Komitetu Sterującego wyłoni swojego zastępcę z grona członków Komitetu Sterującego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Komitetu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu, nie rzadziej niż raz na kwartał, określając termin, miejsce, tematykę i porządek obrad.
5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu z inicjatywy własnej lub na wniosek Dyrektora NIZP-PZH lub osoby przez niego upoważnionej, Kierowników poszczególnych Projektów, jak również Kierownika Programu.
6. Komitet działa kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu.
7. Decyzje Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów.
8. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa Regulamin pracy Komitetu Sterującego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przyjęty na pierwszym jego posiedzeniu większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, mających prawo do głosowania.
9. Z posiedzeń Komitetu sporządzany jest protokół, zawierający podjęte ustalenia
i decyzje oraz zgłoszone stanowiska odrębne i ekspertyzy opracowane przez konsultantów zewnętrznych.
10. Protokół z posiedzenia Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu,
a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komitetu.
11. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób uczestniczących 
w posiedzeniu Komitetu.
12. Obsługę organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia powołany przez Dyrektora NIZP-PZH Zespół ds. Obsługi Programu.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Dyrektor
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny
Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki
Licznik odwiedzin: 12826