Close

Cookies:

Cookies are required to ensure that the best use of our resources HCV jestem świadom. They store information about your preferences and other information to help us improve our website. None of this information will not be used to identify you. You can find out more about cookies and how to control them using the settings in your web browser with cookies guide.

Zakończenie rekrutacji i badania pacjentów w Projekcie 1 „Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV”

2016-07-07 00:00:00

W ramach Projektu 1 do badania zapraszano losowo dobranych pacjentów POZ, którzy ukończyli 18 r.ż. oraz wyrazili świadomą zgodę na udział w badaniu. W trakcie wizyty każdy uczestnik badania uzupełniał ankietę dotyczącą czynników ryzyka zakażenia HCV oraz miał pobieraną krew do badań w kierunku HCV.
 W okresie od marca 2013r. do marca 2016r. do Projektu zaproszono 26 643 pacjentów. Odsetek odmów był relatywnie niski i wynosił ok. 15%. Najczęstszą przyczyną nie włączenia pacjenta do badania był brak zainteresowania (53,7%) oraz brak kontaktu z pacjentem (37,1%). 
Ogółem do badania włączono 22 659 pacjentów, w tym od 22 635 (99,89%) otrzymano próbkę krwi do badań w kierunku HCV. Wśród przebadanych próbek, 244 były dodatnie w teście przesiewowym wykrywającym przeciwciała anty-HCV, a w 106 potwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa (HCV-RNA). U dwóch osób uzyskano wyniki badania anty-HCV w tzw. szarej strefie. Przeważająca liczba osób, u których wykryto HCV-RNA w trakcie trwania Projektu została skierowana do opieki specjalistycznej (92%).
Rozpowszechnienie anty-HCV (+) oraz HCV-RNA (+) w populacji osób dorosłych Polski oszacowano na odpowiednio 1,11% oraz 0,52%. Występowanie zakażeń HCV było wyższe u mężczyzn niż kobiet (0,70% vs 0,35%) oraz szczególnie wysokie w grupie wieku 18-24 lata (1,02%). Do badania włączono również 240 osób z kontaktu pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku HCV. U jednej z nich wykryto zakażenie HCV. W wyniku dodatkowego przeglądu dokumentacji stwierdzono wyniki dodatnie u kolejnych 2 osób z bliskiego kontaktu (u jednej z nich wykryto obecność wirusa, u drugiej natomiast obecność wyłącznie przeciwciał anty-HCV). Osoby te włączono do badania w wyniku doboru losowego.
Analiza danych z ankiet wskazuje, że czynniki związane z wyższym rozpowszechnieniem zakażeń HCV to transfuzje krwi lub preparatów krwiopochodnych przed 1992 r., przyjmowanie narkotyków drogą dożylną lub donosową, wykonywanie tatuażu, cięcia cesarskie u kobiet oraz biopsje u mężczyzn.
Działania podejmowane w ramach Projektu przyczyniły się nie tylko wiarygodnego oszacowania częstości występowania przeciwciał anty-HCV oraz HCV-RNA w populacji ogólnej i określenia czynników ryzyka zakażenia HCV, ale również podniesienia świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Zespół Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” pragnie złożyć szczególne wyrazy podziękowania wszystkim placówkom  zaangażowanym w jego realizację za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy na rzecz wczesnej diagnostyki i zwiększenia świadomości społecznej na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Więcej informacji o Projekcie 1 można odnaleźć w zakładce: http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/projekt-1-1
Serdecznie zapraszamy!

Counter: 18008