Zamknij

Pliki cookie (ciasteczka):

Pliki cookie są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej HCV jestem świadom. Przechowują one informacje o Twoich preferencjach i inne informacje pomagające nam udoskonalić naszą stronę www. Żadna z tych informacji nie będzie służyć do zidentyfikowania Ciebie. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz jak kontrolować je za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej z przewodnika po plikach cookie.

Projekt 1 - Opis Działań

Projekt 1 obejmuje profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku zakażenia wirusem HCV skierowane do populacji ogólnej oraz część badawczą wymagającą zebrania danych epidemiologicznych. Okres realizacji badania (uwzględniając okres przygotowań i czas niezbędny na przeprowadzenie analizy zebranych danych) przewidziano na 4 lata (2012 – 2016). Badania przesiewowe będą prowadzone w latach 2013 – 2014.

Miejsce realizacji i zasięg geograficzny

Projekt jest realizowany w 10 województwach w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na terenach miejskich oraz wiejskich.

Województwa włączone do Projektu to: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie, podkarpackie, pomorskie oraz zachodniopomorskie. W każdym z województw w projekcie udział bierze 3 – 5 placówek POZ. Placówki POZ zostały wyłonione na drodze losowania z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Włączone ośrodki POZ

Szkolenia wewnętrzne

Rozpoczęcie realizacji Projektu w wylosowanych placówkach POZ poprzedza szkolenie wewnętrzne dotyczące procedur wdrażania Projektu. Personel uczestniczących placówek miał również okazję wziąć udział w szkoleniach merytorycznych obejmujące wykłady ekspertów na temat epidemiologii i zapobiegania zakażeniom HCV, diagnostyki zakażenia HCV, postępowania z pacjentem zakażonym HCV oraz postępów w zakresie leczenia organizowanych w ramach Projektu 3 lub Projektu 1

Badania przesiewowe i zbieranie danych

W każdej włączonej do Projektu jednostce POZ zaplanowano przebadanie średnio 400 osób: od 200 do 800 w zależności od zainteresowania i możliwości jednostki a także mając na uwadze łączną liczbę badań oferowanych w województwie. Badania laboratoryjne będą wykonywane w Zakładzie Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (NIZP-PZH).

Projekt będzie wdrażany według poniższego schematu (Ryc. 1).

Ryc 1. Schemat Procedury wdrażania Projektu 1 w wyróżnieniem zadań realizowanych przez placówki POZ i NIZP - PZH

Należy podkreślić, że ze względu na szerokie rozpowszechnienie możliwych narażeń w populacji, jak również wymóg doboru reprezentatywnej grupy do celów badawczych, osoby zostaną wybrane z rejestru pacjentów danej placówki w sposób losowy. Wybrane osoby zostaną zaproszone drogą telefoniczną, z ustaleniem terminu wizyty.

Podczas wizyty oprócz pobrania krwi do badania każdy pacjent otrzyma ulotkę informacyjną, wypełni ankietę i będzie mieć możliwość zadania dodatkowych pytań dotyczących zakażenia wirusem HCV.

W celu zapewnienia porównywalnej jakości badań próbki surowicy zostaną przekazane do badania laboratoryjnego do Zakładu Wirusologii NIZP-PZH. Wszyscy pacjenci zostaną zbadani w kierunku obecności przeciwciał anty-HCV. Badanie wirusowego materiału genetycznego – HCV RNA, potwierdzające zakażenie, zostanie wykonane u pacjentów, u których wykryto przeciwciała anty-HCV w teście przesiewowym.

Resztki surowicy pozostające po badaniu zostaną zachowane w postaci banku, z usunięciem wszelkich informacji umożliwiających identyfikację osoby, od której pochodziła próbka. Przeznaczeniem banku surowic będą dalsze badania nad epidemiologią chorób zakaźnych w populacji ogólnej w Polsce.

Wyniki badań zostaną przesłane do placówek POZ, w których każdy pacjent uzyska odpowiednie informacje dotyczące dalszego postępowania (Ryc. 2). Dla domowników oraz partnerów seksualnych osób, u których zostanie wykryte zakażenie będzie możliwość wykonania badań w kierunku zakażenia wirusem HCV w ramach Projektu.

Ryc 2. Dalsze postępowanie po otrzymaniu wyniku badania laboratoryjnego.

Analiza danych i raport

Ankiety wypełnione anonimowo przez uczestników Projektu, oznakowane kodem, zostaną przekazane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH. Do Zakładu Epidemiologii zostaną również przekazane zakodowane wyniki badań laboratoryjnych.

Powstała w ten sposób baza posłuży do analizy epidemiologii zakażeń HCV w Polsce, w tym częstości występowania zakażeń w populacji ogólnej, częstości występowania znanych czynników ryzyka zakażenia HCV, a także czynników ryzyka w kontakcie domowym. Analiza ta zostanie uzupełniona wnioskami i spostrzeżeniami personelu prowadzącego badania w placówkach POZ, które zostaną zebrana podczas wizyt monitorujących.

Produktem końcowym będzie raport, w którym zawarte zostaną rekomendacje do wykonywania badań w kierunku zakażenia wirusem HCV w populacji ogólnej (wskazania, częstotliwość itp.).

Postępy realizacji projektu

Zobacz postępy projektu

Licznik odwiedzin: 12872