Zamknij

Pliki cookie (ciasteczka):

Pliki cookie są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej HCV jestem świadom. Przechowują one informacje o Twoich preferencjach i inne informacje pomagające nam udoskonalić naszą stronę www. Żadna z tych informacji nie będzie służyć do zidentyfikowania Ciebie. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz jak kontrolować je za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej z przewodnika po plikach cookie.

Projekt 2 - Opis Działań

Ocena potrzeb związanych z zapobieganiem i leczeniem HCV wśród  iniekcyjnych użytkowników narkotyków (IDU) poprzez oszacowanie rozpowszechnienia HCV oraz określenie czynników ryzyka zakażeń w tej grupie

Kluczowym punktem dla oceny potrzeb w zakresie zapobiegania i leczenia HCV w populacji IDU jest uzyskanie wiedzy, jak duża jest ta populacja oraz jakie jest jej rozmieszczenie na terenie kraju. Stąd, należy ocenić rozpowszechnienie iniekcyjnego używania narkotyków oraz rozpowszechnienie HCV w tej grupie.

Rozpowszechnienie iniekcyjnego używania narkotyków oraz rozpowszechnienie HCV w grupie IDU zostaną oszacowane za pomocą dwu-etapowej procedury:
 
  1.  Przeprowadzenie 10-12 estymacji lokalnych
     
  2. Ekstrapolacja wyników lokalnych na poziom krajowy
Lokalne oszacowania rozpowszechnienia HCV zostaną dokonane na podstawie danych zebranych od problemowych użytkowników narkotyków rekrutowanych metodą kuli śniegowej „snowball”. Rozpowszechnienie IDU zostanie oszacowane za pomocą metody punktu odniesienie (benchmark).
W badaniu zostaną zastosowane dwie metody – testowanie respondentów na obecność przeciwciał HCV w materiale biologicznym  oraz zbieranie i analizowanie standaryzowanych wywiadów. Średnio, w każdej lokalizacji włączonych zostanie 100 osób. Spodziewane jest uzyskanie danych od 1000-1200 osób ogółem.

Na drugim etapie, wyniki oszacowań lokalnych będą ekstrapolowane na poziom krajowy za pomocą Metody Wielo-Wskaźnikowej (multi-indicator method, MIM). Pierwszy etap procedury składa się z identyfikacji wskaźników na poziomie społeczności lokalnej, wysoko korelujących z rozpowszechnieniem HCV wśród IDU (korelacja ekologiczna). Następnie, na podstawie tych wskaźników, budowany jest jeden czynnik za pomocą Analizy Głównych Składowych. Ten czynnik jest następnie używany do oszacowania ogólnokrajowego za pomocą metody regresji. Metoda ta dodatkowo zapewnia  możliwość oszacowania rozpowszechnienia HCV dla każdej lokalizacji, także poza miejscami, gdzie prowadzono badanie metodą kuli śniegowej.

Tego rodzaju dane na szczeblu lokalnym i krajowym są konieczne dla określenia zakresu potrzeb związanych z zapobieganiem i leczeniem.

Czynniki ryzyka mierzone będą za pomocą pytań standardowych wywiadów. Analiza odpowiedzi skoncentruje się na stworzeniu wielo-czynnikowego modelu ryzyka zakażeń HCV wśród IDU. Model ten zostanie użyty jako punkt wyjścia do opracowania strategii zapobiegania oraz konkretnego programu profilaktycznego adresowanego do IDU.

Spodziewanym wynikiem tego etapu będzie raport, obejmujący oszacowanie rozpowszechnienia HCV wśród IDU, z uwzględnieniem rozkładu terytorialnego oraz identyfikacji czynników ryzyka zakażeń w tej grupie. Raport ten zostanie opublikowany na stronie internetowej. Dodatkowo, główne wyniki zostaną opublikowane w czasopiśmie specjalistycznym.
 
Opracowanie Narodowej strategii zapobiegania HCV  w odniesieniu IDU oraz Modelowego Programu Zapobiegania HCV skierowanego do IDU
 
Przed rozpoczęciem procesu opracowywania Modelowego Programu oraz propozycji Strategii, przeanalizowane i podsumowane zostaną doświadczenia na temat zapobiegania HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą parenteralną, w celu zidentyfikowania metod oraz warunków możliwie skutecznego wpływu profilaktycznego na prozdrowotne zachowania IDU.

Opracowanie modelowego Programu zostanie poprzedzone przeprowadzeniem 25 zogniskowanych wywiadów grupowych (focus groups): 15 grup z IDU oraz 10 grup z osobami zaangażowanymi w leczenie i pomoc. Ponadto, przeprowadzonych zostanie 30 pogłębionych wywiadów indywidualnych z osobami z tych samych grup docelowych. Celem przeprowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych będzie określenie optymalnych kanałów informacyjnych docierania do grupy docelowej (IDU), określenie sposobu komunikacji (język przekazu, metody argumentacji i tak dalej), jak również warunków zaakceptowania komunikatów profilaktycznych. Wyniki wywiadów będą także wykorzystane jako podstawa do rozwinięcia najlepszej strategii skoncentrowanej na dotarciu z przekazem do grupy docelowej. Wywiady dostarczą również informacji na temat barier w dostępie do leczenia i profilaktyki. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania strategii krajowej. 

Strategia zapobiegania HCV, skoncentrowana na populacji IDU, będzie częścią Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania HCV na lata 2015-2020. Ponadto, będzie ujęta zarówno w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Narodowym Programie Zdrowia. Te posunięcia zapewnią wdrożenie strategii w innych lokalizacjach oraz zagwarantują jej trwałość.
Spodziewane wyniki tego etapu to:
  1. Narodowa Strategia Zapobiegania i Zwalczania HCV na lata 2015-2020 w odniesieniu do IDU
  2. Projekt modelowego programu zapobiegania HCV skierowanego do IDU
Licznik odwiedzin: 12771